Straumbrot Kvinnhovden - Løkjen

Straumbrot i område Kvinnhovden – Løkjen. Torsdag 07.03 ( Kl: 03:47)

Eit vogntog har køyrd av vegen, treft ein stolpe og drege med seg straumlinjer. Dette har førd til straumbrot for fleire hytter i området.

 Reparasjonsarbeidet er omfattande,  og ein kan ikkje forventa og få straumen attende før i løpet av Fredag 08.03.

Kart over berørte hytter:

Straumstans 0703_191.jpg

Ved spørsmål, ta konakt med vakta på tlf 56 55 33 33

Skogrydding langs høgspent linjer.

Kvam Kraftverk vil frå februar og utover foreta linjerydding langs følgande høgspent linjer:

 Norheimsund- Øystese med avgreiningar

Strandebarm – Nes med avgreiningar

 

Ryddinga vil verta utført som en del av vedlikehaldet. Dette er nødvendig for å ivareta leverings- og persontryggleiken og for å følge gjeldande forskriftskrav.

Skogryddinga vil medføre trafikk av køyretøy og personell i dette området. Dette gjelder også på private eigendommar.

 Eventuelle spørsmål vedrørande arbeidet kan rettes til Kvam Kraftverk Tlf 56553333

Straumstans for område Homlagarden-Fonnaland-Strandnes-Byrkjeland-Gimle

Grunna arbeid på høgspentnettet vert straumen for  området Homlagarden-Vågen utkopla i dag 19.12.18

Utkopling 1 : kl 0930-ca kl 10:00( Gjeld heile området.)

Utkopling 2: ca kl 1400-ca kl 15:00( Gjeld berre område Homlagarden-Strandnes-Sørheim-Byrkjeland)

Ytterligare info kontakt KK-Vakt tlf 56553333

Advarsel, lave strømførande linjer på Kvamskogen!

På grunn av store snømengder på Kvamskogen, er ein del av vårt ledningsnett i området  lavere enn normalt. Det kan medføre livsfare å berøre strømledningar.  

Dersom ein oppdagar linjer på bakken, tre på linjer, samt strømledninger som er så lave at det er fare for berøring, vennligst ta snarast kontakt med KK-Vakt tlf 56553333 .

Dersom ein oppdagar avrivne linjer på bakken prøv aldri å fjerne slike linjer sjølv, meld snarast  til KK.

Også viktig med  informasjon til  barn og unge om farene, ved berøring av strømlinjer.

Nett feil Kvamskogen Måvassleite-Eikedal

Det er høgspent linjefeil i området Måvassleite-Eikedalen

Mannskap på veg ut for feilretting, usikkert skadeomfang og reparasjonstid.

Feil lokalisert høgspent linje avgreining stasjon Måvotno.

Hovedlinje mot Eikedal klareres for innkopling.

Hovedlinje mot Eikedal innkopla. 

Det er no berre kundar på nettstasjon Måvotno som er utan strøm.

Feilrettingstid estimert til kl 19

Feilen retta kl 1845, samtlige kundar har no fått tilbake strømmen.